О нас     Доставка     КонтактыКонтакты

Êîðîëåâà

:

   Çâåçäîïàä Çâåçäîïàä

   Êëóáíè÷íîå óòðî Êëóáíè÷íîå óòðî

   4 ñåçîíà 4 ñåçîíà
   Êîðîëåâà
(0 .) -
(2,5 .) 3200
(3,5 .)4100
:
: Àïåëüñèí, àíàíàñ, êëóáíèêà, äûíÿ, âèíîãðàä, ôèçàëèñ

:

Îçíàêîìüòåñü ñî âñåì íàøèì àññîðòèìåíòíîì ôðóêòîâûõ áóêåòîâ .

Ñëåäóþùèé áóêåò èç ôðóêòîâ.

Ïðåäûäóùèé áóêåò èç ôðóêòîâ.


3200